Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

Latvijas Būvniecības padomes mājas lapa

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Padomes sastāvs tiek atjaunots katru gadu. Biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, var deleģēt savu pārstāvi darbam padomē reizi gadā līdz 1.novembrim. Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs.

Informācija par Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtību

2016.gada 21.novembrī Latvijas Būviecības padomē tika ievēlēti un tās darbā turpmākā gada laikā piedalīsies:

 • Latvijas Elektronerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes loceklis Pēteris Dzirkals,
 • Latvijas Arhitektu savienības priekšsēdētāja vietniece un Latvijas Arhitektu savienības sertificēšanas centra vadītāja Elīna Rožulapa,
 • "Latvijas ceļu būvētājs" izpilddirektors Zigmārs Brunavs,
 • Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietniece Ināra Laube,
 • Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors Leonīds Jākobsons,
 • Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas valdes loceklis Juris Mellēns,
 • Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane,
 • Latvijas Ģeotehniķu savienības valdes priekšsēdētājs Kaspars Bondars,
 • Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas valdes loceklis Oskars Zivtiņš,
 • Latvijas Amatniecības kameras biedrs Roberts Vecums-Veco,
 • Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume,
 • Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras biedrs, SIA "YIT Celtniecība" valdes priekšsēdētājs Andris Božē,
 • Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs,
 • Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons,
 • Transportbūvju inženieru asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Rāzna.

Papildu informācija: Elita Rubesa-Voravko, Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālr: 67013193, e-pasts: elita.rubesa@em.gov.lvprese@em.gov.lv, web: www.em.gov.lv.