Apstiprina grozījumus Būvniecības informācijas sistēmas noteikumos

26.06.2018

2018. gada 26. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” ar mērķi veicināt pāreju uz elektronisku būvniecības procesa realizāciju, tai skaitā dokumentu iesniegšanu, lēmumu pieņemšanu un saskaņojumu veikšanu būvniecības informācijas sistēmā.

Līdz ar šiem grozījumiem noteikumi tiek papildināti ar jaunu 12.1 punkta redakciju, kas nosaka Būvniecības informācijas sistēmā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku ietvaru. Šādu rīku izmantošana būvniecības procesā jau ir noteikta Būvniecības likuma 24. panta piektajā un sestajā daļā. Būvniecības informācijas sistēmā BIS lietotājs varēs parakstīt atsevišķus dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, un atsevišķus strukturizētus datus – ar sistēmas elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku (sistēmas rīks).

Vienlaikus noteikumi tiek papildināti ar 14.1 un 14.2 punktu, lai skaidri noteiktu, ka būvniecības ieceres iesniegumus un citus pieprasījumus būvniecības procesa ietvaros BIS aizpilda strukturētu datu veidā, bet nepieciešamos būvniecības dokumentus, to pielikumus, kā arī informāciju, kas iegūta no valsts informācijas sistēmām, pievieno datu veidā.

Lai nodrošinātu, ka BIS esošus datus (piemēram, datnes, strukturētos datus) pēc nepieciešamības var lietot arī ārpus BIS, grozījumi paredz, ka datus no BIS varēs izgūt ar Būvniecības valsts kontroles birojam piederošu kvalificētu elektronisko zīmogu. Primāri visa datu aprite būvniecības procesa ietvaros notiks BIS, bet atsevišķos gadījumos būs iespējama arī datu izguve. Tas mazinās administratīvo slogu visiem būvniecības procesā iesaistītajiem.

Noteikumu projektā ietvertais regulējums nemainīs būvniecības procesa dalībniekiem noteiktos pienākumus un tiesības, ciktāl tas attiecas uz iesniedzamo informāciju un būvniecības ieceres dokumentāciju. Attiecībā uz būvniecības procesa dalībniekiem būvniecības elektroniskā procesa ietvaros ar šiem grozījumiem tiek noteikts vienveidīgs būvniecības ieceres iesniegumu un citu pieprasījumu iesniegšanas veids.

Noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Informāciju sagatavoja:
Egita Diure, sabiedrisko attiecību speciāliste 
E-pasts: Egita.Diure@bvkb.gov.lv tālr.: 67013320, mob.: 26559000