Būvniecības pakalpojumu kvalitātes indekss izstrāde

24.10.2018

2018. gada 22. junijā Ekonomikas ministrija (turpmāk saīstināti - EM) ar savu lēmumu apstiprināja EM iepirkumu- „Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indeksa un mērījumu metodoloģijas izstrāde un aptaujas instrumenta (anketas) sagatavošana un testēšana”.

EM sadarbojoties ar SIA “Jaunrades laboratoriju” izstrādās metodoloģiju ar kuras palīdzību, veicot Latvijas būvuzņēmēju aptauju, tiks nomērīts Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indekss.

Pētījuma objekts: dažādu būvniecības apakšnozaru (projektētāju, arhitektu, inženieru, būvdarbu veicēju u.c.) būvuzņēmumi, kā arī citi būvniecības nozares dalībnieki.

Pētījuma mērķis:

     1) Nodrošināt jaunuzņēmumu ekosistēmas esošā stāvokļa kvantitatīvu un kvalitatīvu novērtēšanu, tai skaitā vērtējot iesaistīto pušu lomu ekosistēmas veidošanā un uz tās balstītu priekšlikumu izstrādi turpmākai nozares attīstības plānošanai;

      2) vērtējot nozares ietekmi uz tautsaimniecību – vērtējot attīstības tendences vietējā un starptautiskā mērogā, veicot nozares konkurētspējas priekšrocību analīzi un nozares sadarbības tīkla potenciāla izvērtēšanu.

Veicamie darba uzdevumi:

  1. Izstrādāt veicamā darba metodoloģiju saskaņā ar darba uzdevumā norādītajiem uzdevumiem;
  2. Veikt jaunuzņēmumu ekosistēmas pašreizējā attīstības stāvokļa novērtēšanu un tās starptautiskās konkurētspējas priekšrocības.

Veicamais pētījums sniegs lielāku priekšstatu par būvniecības nozares piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un attīstības iespējām Latvijā. Balstoties uz pētījuma laikā izstrādāto metodoloģiju tiks nomērīti un novērtēti dažādu būvniecības pakalpojumu kvalitāte, kas rezultātā  attēlos būvniecības kā nozares virzības un attīstības tendences Latvijā, kā arī sniegs iespēju tās salīdzināt ar citu Eiropas un pasaules valstu tendencēm.

 

Informāciju sagatavoja:

Smaida Sunepa

E-pasts: sunepa.smaida@gmail.com mob.:27146357